Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:23526

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Ustronie Morskie

Miasto:Ustronie Morskie

Cena: 371 280 PLN

Cena za m²: 120 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:3094 m²

Typ:budowlana

Gaz:jest

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:szutrowa

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Opis oferty

Ustronie Morskie na sprzedaż kompleks 13 działek budowlanych w okolicy dworca PKP możliwość kupna w całości o pow. 4,6406 ha lub każdą działkę osobno o pow. 3.000-3.500 m2 w cenie 120 zł za / m2.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne i budownictwo zagrodowe.
Działki zlokalizowane są ok. 300-400 m od głównej drogi Kołobrzeg - Koszalin ok. 800 m od centrum Ustronia Morskiego.
Uzbrojenie działek - od północy w ulicy bezpośrednio przy działkach.
Możliwość kupna kilku działek obok siebie.
W sprawie aktualnej oferty proszę o kontakt
Zestawienie powierzchni pojedynczych działek :
1. działka nr 529/6 o pow. 3.094 m2
2. działka nr 529/7 o po. 3.119 m2
3. działka nr 529/8 o pow. 3.109 m2
4. działka nr 529/9 o pow. 3.097 m2
5. działka nr 529/10 o pow. 3.098 m2
6. działka nr 529/11 o pow. 3.3097 m2
7. działka nr 529/13 o pow. 3.107 m2
8. działka nr 529/14 o pow. 3.432 m2
9. działka nr 529/15 o pow. 3433 m2
10. działka nr 529/16 o pow.3.432 m2
11. działka nr 529/17 o pow. 3.435 m2
12. działka nr 529/18 o pow.3.112 m2
13. działka nr 529/19 o pow. 3.112 m2
---------------------------------------------
14. działka nr 529/12 droga dojazdowa o pow. 4.754 m2
cena za działkę 120 zł za m2 razy powierzchnia pojedynczej wybranej działki
Wypis z obowiązującego planu zagospodarowania:
16. Dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, obowiązują następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej;
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) linie zabudowy nieprzekraczalne:
a) w odległości 6m od dróg oznaczonych w planie symbolem KDW 4, KDW 5, KDW 6, KDW 7 i KDD 8;
b) od południa - w odległości 20m od osi gazociągu,
c) od północy - w odległości 20m od osi skrajnego toru kolejowego,
d) odległość zabudowy od pozostałych granic działki budowlanej - zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 30%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,1 do 1;
4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni działki budowlanej;
5) wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: do 11m,
b) dla budynków gospodarczych i garażowych - do 6,0m;
6) geometria dachu: dachy płaskie lub strome - dwuspadowe lub wielospadowe (w tym naczółkowe) o jednakowym pochyleniu połaci dachowych, o kącie nachylenia do 45;
7) dopuszcza się wyburzenia, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejących budynków.
3. Zasady i warunki podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
a) dla zabudowy wolnostojącej: 1000 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej 600m2, z zastrzeżeniem treści 12 uchwały;
2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki - 25m;
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązują ustalenia zawarte w 8;
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie występują obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską;
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna - z przyległych istniejących dróg publicznych oraz projektowanych dróg wewnętrznych;
2) miejsca parkingowe: zgodnie z 13 ustaleń planu;
7. Zasady obsługi infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami w 14;
8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych - obowiązują zasady określone w 11 uchwały;
9. Ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.
17. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 6RM obowiązują następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu teren zabudowy zagrodowej;
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) linie zabudowy nieprzekraczalne:
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz. 4404
a) w odległości 6m od drogi oznaczonej w planie symbolem KDD 8,b) od wschodu - w odległości 8m od przyległej drogi (poza granicami planu),
c) w odległości 20m od osi gazociągu,
d) w odległości 19,5m od osi linii elektroenergetycznej napowietrznej 110kV,
e) w odległości 7,5m od osi linii elektroenergetycznej napowietrznej 15kV,
f) odległość zabudowy od pozostałych granic działki budowlanej - zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 40%;
3) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,1 do 1;
4) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni działki budowlanej;
5) wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych: do 15m,
b) dla budynków gospodarczych, garażowych i zaplecza technicznego - do 9,0m;
6) geometria dachu: dachy płaskie lub strome - dwuspadowe lub wielospadowe (w tym naczółkowe) o jednakowym pochyleniu połaci dachowych, o kącie nachylenia do 45;
7) dopuszcza się wyburzenia, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę istniejących budynków.
3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej 3000m2, z zastrzeżeniem treści 12 uchwały;
2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki - nie ustala się;
4. Zasady ochrony środowiska i przyrody: obowiązują ustalenia zawarte w 8;
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: teren znajduje się częściowo w granicach strefy WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują ustalenia zawarte w 9;
6. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna - z istniejących dróg publicznych,
2) miejsca parkingowe: zgodnie z 13 ustaleń planu;
7. Zasady obsługi infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami w 14;
8. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych - obowiązują zasady określone w 11 uchwały;
9. Ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 351 17 41