Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:23702

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Zieleniewo

Ulica:Kwiatów Polskich

Cena: 320 000 PLN

Cena za m²: 174 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:1840 m²

Typ:budowlana

Gaz:powyżej 100m

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:polna

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Opis oferty

Zieleniewo na sprzedaż atrakcyjnie zlokalizowana działka gruntu nr 138/9 o pow. 1840 m2

Działka położona w Zieleniewie w sąsiedztwie nowo powstających domów jednorodzinnych.
Uzbrojenie:
Woda, prąd
Przybliżone wymiary działki ok. --- m x ---- m.
Nabywając działkę nabywamy również udział w drodze dojazdowej
Dojazd drogą nieutwardzoną
Możliwość kupna sąsiadującej działki nr 138/8 o takiej samej powierzchni.
Działka według aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg, obręb ewidencyjny Zieleniewo przeznaczona jest pod:
Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 820 MN o pow. 1,9803 ha, obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady zagospodarowania-terenu:
zabudowa wolnostojąca, garaż wbudowany, wolnostojący lub połączony z budynkiem gospodarczym; w tylnej części działki dopuszcza się zabudowę gospodarczo-garażową; wykluczyć z zabudowy obniżoną część terenu położoną poniżej rzędnej terenu 8,5 m n.p.m.;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy - nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu:
- 10,0 m od linii rozgraniczających z drogą 26KDL;
- 4,0 m od linii rozgraniczających z ciągiem pieszo-jezdnym 27KPJ;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 25%;
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki - 60%;
d) wysokość zabudowy budynku mieszkalnego - do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, wysokość kalenicy głównej - do 9,0 m; kalenica o długości minimum 50% długości ściany frontowej;
e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 35 do 50;
f) warunki zabudowy garażowej i gospodarczej oraz ogrodzenia działki należy wykonać zgodnie z 7 ustaleń planu;
4) zasady ochrony środowiska - na terenie jednostki występują sieci systemów melioracyjnych, które nie mogą ulec zniszczeniu. Przed rozpoczęciem prac budowlanych w miejscach kolizyjnych budowli z sieciami melioracyjnymi, należy dokonać przebudowy urządzeń zgodnie z ustawą Prawo wodne. Uwzględnić należy również uwarunkowania jednostki zarządzającej systemem melioracyjnych i dokonać ewentualnych, stosownych zmian. Uwzględnić należy również fakt, że sieć melioracyjna (podziemne - drenaż) nie jest przystosowana do odprowadzenia wód opadowych z terenów zurbanizowanych;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie występują;
6) zasady ochrony według przepisów odrębnych - teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego Kołobrzeg li". Obowiązują warunki ochrony zawarte w 9 ustaleń planu;
7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia wydzielanych działek - 1500 m2;
b) minimalna szerokość granicy frontowej działki - 35 m;
8) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z przyległych dróg;
b) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych samochodów dla mieszkańców, zgodnie z 15 ustaleń planu;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną:
a) podłączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu;
b) obniżona część terenu odwadniana jest siecią melioracyjną w związku z czym nie dopuszcza się do jej zniszczenia, wszelkie prace ziemne wymagają uwzględnienia uwarunkowań zarządcy systemu melioracyjnego;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opiaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30,0% dla działek nie objętych dotychczas obowiązującym planem i 0,0% dla pozostałego terenu.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04