Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:22436

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Stary Borek

Cena: 187 500 PLN

Cena za m²: 125 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:1500 m²

Typ:budowlana

Gaz:jest

Woda:miejska

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Opis oferty

Stary Borek na sprzedaż działki (od 1.500 m.kw.), które moją powstać w wyniku podziału większej działki o pow. 7.571 m.kw.
Aby stać się właścicielem działki należy:
- podpisać umowę przedwstępną sprzedaży i wpłacić zadatek
- właściciel potrzebuje ok.3 miesięcy na załatwienie dokumentów i formalności związanych z podziałem działki.
- po ok. 3 miesięcach podpisanie aktu notarialnego zakupu działki
Cały teren jest niezabudowany, przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami
Lokalizacja: obręb Stary Borek cicha i spokojna okolica z dogodnym dojazdem, w pobliżu granicy Grzybowa, w odległości ok. 3 km od morza.
Działka połozona w kompleksie działek budowlanych, położona bezpośrednio przy drodze
Kształt działki prostokątny o wymiarach : ok. długośc 211 m, szerokośc 37 m.
Tytuł prawny do gruntu:
- własność.
Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A10a MN/U i A10b MN/U obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, garaż wbudowany, wolnostojący lub połączony z budynkiem gospodarczym; budynek usług i zabudowa gospodarczo-garażowa w tylnej części działki;
b) dopuszcza się lokalizację budynku usługowego jako wolnostojącego w głębi działki lub dobudowanego do budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy do 200 m2;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne 5,0 m, 10,0 m i 12,5 m od linii rozgraniczającej z drogą;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 25% powierzchni działki;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki 60%; d) wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), kalenica główna do 9,0 m; usługowego do 5,0 m; e) geometria dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30o do 50o, kalenica główna o długości min. 50% długości dłuższej osi budynku i równoległa do niej; dla pozostałej zabudowy dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20o do 35o; f) zabudowę garażową i gospodarczą, ogrodzenie działki oraz kolorystykę budynków i pokrycia dachowego (dachów stromych) należy wykonać zgodnie z 7 ustaleń planu miejscowego;
4) zasady ochrony środowiska i przyrody tereny zgodnie z rysunkiem planu miejscowego znajdują się w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 9 ustaleń planu miejscowego;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków na części terenów zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, znajduje się strefa W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa W III obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji odpowiedniego organu ds. ochrony zabytków. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 10 ustaleń planu miejscowego;
6) zasady ochrony według przepisów odrębnych jednostka znajduje się w obszarze oraz terenie górniczym Kołobrzeg II utworzonym dla złoża leczniczych wód mineralnych. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 9 ustaleń planu miejscowego; 7) zasady i warunki podziału nieruchomości zachowuje się istniejące wydzielenia działek z możliwością nowych wydzieleń i regulacją granic do parametrów określonych w 11 ustaleń planu miejscowego z uwzględnieniem zakazu wjazdu z drogi powiatowej; min. powierzchnia nowo wydzielanych działek 0,25 ha, min. szerokość frontu działek przyległych do drogi 35,0 m z których jest wjazd;
8) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z przyległych istniejących dróg z tym, że należy poszerzyć istniejącą drogę (08KDW) o pas szerokości 5,0 m;
b) dążyć do zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych samochodów dla mieszkańców i korzystających z usług zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 15 ustaleń planu miejscowego;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną podłączenie do istniejących sieci; dodatkowe zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu miejscowego;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.
11. Ustalenia dotyczące wielkości działek, zasad i warunków podziału nieruchomości lub scalania.
1. Połączeniu i powtórnemu podziałowi powinny podlegać przede wszystkim działki wąskie i o utrudnionym dostępie komunikacyjnym, w obrębie których nie jest możliwe poprawne zagospodarowanie terenów lub nie jest możliwa realizacja dróg.
2. Minimalna powierzchnia działki nowo wydzielanej powinna wynosić (o ile inaczej nie stanowią ustalenia szczegółowe):
1) działka zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostojącej 1000 m2; bliźniaczej 700 m2; szeregowej 350 m2;
2) działka zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami 0,15 ha;
3) działka obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i baz 0,25 ha;
4) działka zabudowy zagrodowej 0,30 ha.
3. Minimalna zalecana szerokość granicy frontowej działki i długość wydzielanej działki budowlanej dla poszczególnych rodzajów zabudowy:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: wolnostojąca 25,0 m i 40,0 m, dla działek narożnych i trapezowych min. szerokość frontu działki 15,0 m; bliźniacza 15,0 m i 35,0 m; szeregowa 9,0 m i 35,0 m;
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami - 30,0 m i 50,0 m;
3) zabudowa usług handlu i rzemiosła 20,0 m i 25,0 m;
4) zabudowa obiektami produkcyjnymi, składami, magazynami i bazami 35,0 m i 50,0 m;
5) zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym 35,0 m i 50,0 m;
6) działka zapewniająca dojazd do wydzielanych działek szerokość 8,0 m.
4. Zakazuje się podziałów działek, w wyniku których nowe działki nie będą miały parametrów określonych w tekście uchwały dla poszczególnych przeznaczeń terenu za wyjątkiem podziałów wynikających z przepisów odrębnych, uwarunkowań technicznych, terenowych, istniejącego kształtu działki nie pozwalającego na podział zgodnie z uwarunkowaniami ust. 2 i 3 oraz ustaleń szczegółowych.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04