Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:22341

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Grzybowo

Cena: 260 000 PLN

Cena za m²: 298 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:873 m²

Typ:budowlana

Gaz:jest

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:asfaltowa

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Opis oferty

Atrakcyjna działka budowlana położona w turystycznej miejscowości Grzybowo w odległości ok 800 m od morza i ok. 4 km od Kołobrzegu.
działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Uzbrojenie: pełne , prąd skrzynka na działce , kanalizacja na działce , gaz i woda w ulicy przy działce
Działka ogrodzona
Dojazd do działki drogą zurbanizowaną wykonaną z kostki polbrukowej dodatkowo  chodniki i oświetlenie terenu. 

Możliwość kupna działki sąsiadującej o pow. 857 m2
wypis z planu zagospodarowania:
6. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem F6a MN, U o pow. 1.2649 ha, F6b MN, U o pow. 1,3866 ha i F6c MN, U o pow. 0,7909 ha obowiązują następujące ustalenia: 1) przeznaczenie terenu: a) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; b) przeznaczenie uzupełniające - dopuszcza się lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku; dopuszcza się realizację garażu i budynku gospodarczego; 2) zasady zagospodarowania terenu: a) zabudowa wolnostojąca i bliźniacza, garaż wbudowany lub połączony z budynkiem gospodarczym (w przypadku realizacji obu funkcji - w jednej bryle); usługi handlu lub gastronomii w budynkach położonych na działkach narożnych położonych przy drodze 74KDZ (ul. Szkolnej); b) zachowuje się istniejącą zabudowę w dobrym stanie technicznym i zagospodarowanie oraz wydaną decyzję o warunkach zabudowy; c) istniejącą zabudowę działek nie przekraczających powierzchni zabudowy określonych w ustaleniach dla tej jednostki można rozbudować do tych wielkości; d) dopuszcza się przebudowę zabudowy; e) lokalizacja budynku gospodarczego i garażu wolnostojącego w głębi działki; f) miejsca postojowe samochodów o nawierzchni trawiastej, żwirowej lub z kostek ażurowych wypełnionych trawą; g) ogrodzenie zakaz stosowania ogrodzeń z płyt betonowych, metalowych lub innych pełnych, wskazane żywopłoty o roślinności kwitnącej w ciągu różnych pór roku. h) wprowadzić kępy zieleni wysokiej i średniowysokiej; 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) linie zabudowy dla budynku mieszkalnego zgodnie z rysunkiem planu: - obowiązująca dla nowej zabudowy linia zabudowy 10 m od linii rozgraniczającej części drogi 74KDZ (ul. Szkolnej); 7,5 m od linii rozgraniczającej dróg z których są wjazdy na działki; - nieprzekraczalne 10 i 5 m od linii rozgraniczających pozostałych dróg i ciągu pieszego; od granic działek sąsiednich 3 i 4 m dla zabudowy wolnostojącej zgodnie z przepisami odrębnymi; b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 30%; c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 50 % powierzchni działki; d) wysokość zabudowy, geometria dachu: - budynek mieszkalny dopuszcza się zabudowę do 2 kond. z poddaszem użytkowym, o wysokości do 11 m ze ścianką kolankową o wys. do 0,9 m dla budynków położonych wzdłuż drogi 74KDZ (ul. Szkolnej); dla pozostałych lokalizacji zabudowa parterowa z poddaszem użytkowym o wysokości do 9 m; - zabudowa gospodarcza, garażowa lub gospodarczo-garażowa zgodnie z 7 ust. 4 ustaleń planu; - elewacja frontowa budynku mieszkalnego od strony przyległych dróg z których są wjazdy; wzdłuż drogi dłuższa oś budynku i dłuższy odcinek kalenicy; - dach budynku mieszkalnego dwu lub wielospadowy o dłuższym odcinku kalenicy równoległym do drogi z której jest wjazd, o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 50, w dachu dopuszcza się okna połaciowe i lukarny, pokrycie dachu dachówka lub materiały dachówkopodobne w kolorze brązowym; - dach budynku garażowego, gospodarczego lub gospodarczo-garażowego dwuspadowy, nachylenie połaci dachowych od 20 do 30, pokrycie materiałem podobnym do budynku mieszkalnego lub gontem bitumicznym; - możliwość zmiany istniejącego dachu płaskiego na dach spadzisty bez poddasza użytkowego dla zabudowy 3 kond. i wysokości kalenicy 4 m nad poziom stropodachu; z poddaszem użytkowym dla zabudowy poniżej 3 kond, i wysokości kalenicy do 5 m ponad poziom stropodachu i dachem zgodnie z ustaleniami zawartymi dla jednostki; - budynki gospodarcze istniejące dopuszcza się przebudowę i modernizację; 4) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - teren znajduje się w obszarze górniczym Kołobrzeg II dla złoża wód leczniczych w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu; 5) ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska kulturowego: a) przy ul. Szkolnej 7 i 9 znajdują się domy mieszkalne objęte ochroną na podstawie ustaleń planu. Zachować budynek bez zmian cech głównych obiektu; uwzględnić uwarunkowania zawarte w 10 ust. 3 ustaleń planu; dopuszcza się przebudowę obiektu polegającą na; - zachowaniu charakteru i formy architektonicznej budynku; - zachowaniu proporcji całego obiektu, otworów okiennych i drzwiowych; - zachowaniu lub odtworzeniu detali architektonicznych; - stosowaniu materiałów tradycyjnych lub współczesnych o wyglądzie podobnym do tradycyjnych, zastosowanych w obiekcie; b) przy ul. Szkolnej 25 na dz. 97/4 znajduje się budynek gospodarczy, objęty ochroną na podstawie ustaleń planu. Zaleca się zachowanie byłej gospodarczej zabudowy gospodarczej z dopuszczeniem adaptacji pomieszczeń na cele mieszkaniowe lub usługowe. Zachować budynek bez zmian cech głównych obiektu; uwzględnić uwarunkowania zawarte w 10 ust. 3 ustaleń planu; dopuszcza się przebudowę obiektu polegającą na; - zachowaniu charakteru i formy architektonicznej budynku; - zachowaniu proporcji całego obiektu, otworów okiennych i drzwiowych; - zachowaniu lub odtworzeniu detali architektonicznych; - stosowaniu materiałów tradycyjnych lub współczesnych o wyglądzie podobnym do tradycyjnych, zastosowanych w obiekcie; 6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: a) zachowuje się zasady istniejącego podziału, dopuszcza się nowy podział zgodny z ustaleniami planu; b) zakaz wtórnych podziałów nie spełniających uwarunkowań zawartych w 11 ustaleń planu; c) regulacja linii rozgraniczającej drogi 74KDZ (ul. Szkolnej) zgodnie z rysunkiem planu; 7) zasady obsługi komunikacyjnej: a) dojazd z przyległych dróg od strony których znajdują się elewacje frontowe; wszędzie gdzie jest to możliwe nie należy wykonywać wjazdów z drogi 74KDZ (ul. Szkolnej); b) wjazdy oddalić maksymalnie od skrzyżowań; c) w obrębie działek zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych zgodnie z 15 ustaleń planu; 8) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie działek do sieci infrastruktury technicznej w przyległych drogach zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04