Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:21877

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Dźwirzyno

Cena: 16 900 000 PLN

Cena za m²: 914 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:18500 m²

Typ:budowlana

Gaz:miejski

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:asfaltowa

Przeznaczenie:usługowa

Opis oferty

Działka gruntu o pow. 1,85 ha położona w centrum Dżwirzyna zabudowana ośrodek wypoczynkowo-wczasowym. 
Teren ośrodka poprzez drogę sąsiaduje z linią wydm nadmorskich, same budynki hotelowe położone są ok. 100 m od plaży.
Ośrodek posiada 64 pokoje i przystosowany na przyjęcie jednorazowo ok. 170 osób 
Na terenie ośrodka znajdują się następujące budynki o łącznej pow. 4.838 m2:
BUDYNEK II - KONDYGNACYJNY
o funkcji hotelowej o pow. 978  m2
BUDYNEK II - KONDYGNACYJNY
o funkcji hotelowej o pow. 984 m2
Dodatkowe budynki na terenie ośrodka:
- Pasaż handlowy o pow. 1.234 m2 (składający się
z kilkunastu lokali sklepowych)
- Sklep Biedronka o pow. 497 m2
- Lokal gastronomiczny Kebab o pow. 60 m2
- Kawiarnia o pow. 60 m2
- Lokal handlowy o pow. 110 m2
- Jadłodajnia i hala sportowa do wschodnich sztuk  
walk o pow. 786 m2
Budynki pozostałe (budynki pracownicze, magazyn) o pow. 192 m2
Ogrzewanie 
- budynki - ogrzewanie gazowe 
Kupno ośrodka z kompletnym umeblowaniem i wyposażeniem
Działka gruntu własność.
Cena: 18.000.000,- zł plus 23 % VAT
Aktualne zapisy planu zagospodarowania:
34. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem B34a UT, U o pow. 1,8571 ha i B34b UT, U o pow. 2,0815 ha obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usług turystycznych ośrodek wypoczynkowy, kolonie;
b) przeznaczenie uzupełniające zaplecze ośrodka, urządzenia rekreacji, usługi wielofunkcyjne - handlu i gastronomii;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę; zachowuje się ustalenia wydanych decyzji o warunkach zabudowy; likwidacja zabudowy tymczasowej i zrealizowanej bez stosownego pozwolenia;
b) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej;
c) dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy, rozbudowę oraz budowę nowych budynków; przebudowa zainwestowania może być dokonana w zakresie poprawy architektury budynków, ich funkcjonalności oraz wyrazu estetycznego budynków;
d) dopuszcza się nową zabudowę usług handlu i gastronomii od strony dróg 10KDL i 11KDL w jednostce B34a UT, U oraz od strony dróg 07KDL, 11KDL i 40KDD w jednostce B34b UT, U;
e) ogrodzenie zgodnie z 7 ust. 7 ustaleń planu;
f) zachować cenny drzewostan; wprowadzić kępy zieleni wysokiej i średniowysokie szczególnie na obrzeżu działki; użytkowanie terenu należy tak prowadzić, ażeby nie dopuścić do uszkodzenia przyległego pomnika przyrody od strony ul. Wyzwolenia (B35 ZP);
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu nieprzekraczalne - 10,0 m od linii rozgraniczających ulic i od ciągu pieszo-jezdnego dla zabudowy turystycznej; 2,0 - 5,0 m od linii rozgraniczających ulic i ciągu pieszo jezdnego dla zabudowy usługowej;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki dopuszcza się zwiększenie istniejącej powierzchni zabudowy turystycznej o 20%; nowa powierzchnia zabudowy usług handlu i gastronomii do 350m2 w każdej jednostce z tym, że min. 50% powierzchni musi zostać zlokalizowane od strony drogi 11KDL;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 35 %;
d) wysokość zabudowy, geometria dachu - dopuszcza się zmianę dachów płaskich na strome z poddaszem użytkowym nad budynkami turystycznymi kalenica o wysokości do 4,5 m ponad najwyżej położoną krawędź stropodachu w tym ścianka kolankowa o wys. do 0,9 m;
e) nowa zabudowa turystyczna do 2 kondygnacji plus poddasze użytkowe o wys. do 11,0 m, w tym ścianka kolankowa o wys. do 0,9 m;
f) nowa zabudowa usługowa od strony ul. Wyzwolenia - parterowa o wys. kalenicy do 5,5 m; dach dwu lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej od 25 do 35; pokrycie dachu blachodachówka lub gont bitumiczny w kolorze ceglastym; od strony ul. Piastowskiej do 2 kond. i wys. kalenicy do 10,5 m; dach dwu lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej od 25 do 45; pokrycie dachu blachodachówka lub gont bitumiczny w kolorze ceglastym;
g) dachy budynków turystycznych nowych i przebudowywanych na strome - dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 50, w dachu dopuszcza się okna połaciowe i lukarny, pokrycie dachu dachówka lub materiały dachówkopodobne w kolorze ceglastym;
h) zakaz czasowego użytkowania innego, aniżeli określonego w ustaleniu dla tego terenu;
4) zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - teren znajduje się w pasie ochronnym pasa nadbrzeżnego brzegu morskiego i w obszarze górniczym Kołobrzeg II dla złoża wód leczniczych w związku z czym należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu;
5) ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska kulturowego w obrębie terenów znajdują się domy mieszkalne objęte ochroną na podstawie ustaleń planu. Zachować budynki bez zmian cech głównych obiektu; dopuszcza się przebudowę obiektu polegającą na; - zachowaniu charakteru i formy architektonicznej budynku; - zachowaniu proporcji całego obiektu, otworów okiennych i drzwiowych; - zachowaniu lub odtworzeniu detali architektonicznych; - stosowaniu materiałów tradycyjnych lub współczesnych o wyglądzie podobnym do tradycyjnych, zastosowanych w obiekcie; - wykonaniu w połaci dachowej domu lukarn lub okien połaciowych;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zakaz wtórnych podziałów; dopuszcza się regulację granic działki;
7) zasady obsługi komunikacyjnej: a) zachowuje się istniejące połączenia komunikacyjne; b) miejsca postojowe samochodów zgodnie z 15 ustaleń planu;
8) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną podłączenia istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04