Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:19338

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Kołobrzeg

Dzielnica:Centrum

Ulica:Strzelecka

Cena: 399 000 PLN

Cena za m²: 1 602 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:249 m²

Typ:budowlana

Gaz:jest

Forma własności:własność

Woda:miejska

Droga dojazdowa:asfaltowa

Przeznaczenie:mieszkaniowo-usługowe

Opis oferty

OFERTA DLA INWESTORA - DEWELOPERA.
Działka gruntu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o pow. 249 m2, położona w centralnej części miasta przy ul. Strzeleckiej zabudowana starym budynkiem po kotłowni.
Część tego budynku znajduje się na sąsiedniej działce i jest własnością spółki miejskiej MEC Kołobrzeg. 
MEDIA:
Działka ma dostęp do głównej drogi publicznej.
Media wszystkie w drodze przy działce.
PLAN ZAGOSPODAROWANIA:
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta.
Właściciel posiada dokument o warunkach zagospodarowania terenu:
OPIS WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
1.Ustalenie:
         Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: mieszkalno-usługowa;
         Powierzchnia działki: 249 m2 ;
         Działki położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu;
         Działki położone są na obszarze i terenie górniczym Kołobrzeg (solanki);
         Działki nie wymagają zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze;
         Działki posiadają dostęp do drogi publicznej.
2.Rodzaj inwestycji:
         Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą funkcji na budynek mieszkalno-usługowy.
3. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:
a)       Warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
-przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkalno-usługowa,
-przeznaczenie budynku: budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi,
-wysokość zabudowy- dostosować do wysokości istniejącego budynku przy ul. Strzeleckie 3 dz. nr 58/28,
-geometria dachu- dach monsardowy z kalenicą skierowaną równolegle do ul. Strzeleckiej (kontynuacja pierzei). Dopuszcza się dach płaski,
-szerokość budynku- pomiędzy ścianami bocznymi budynków położonymi przy ul. Strzeleckiej nr 3 i nr 4,
-w bezpośredniej styczności z działką nr 58/28 zlokalizowaną przy ul. Strzeleckiej 3 należy zaprojektować w poziomie terenu przejście umożliwiające komunikację pomiędzy ul. Strzeleckiej, a zapleczem budynku. Minimalna szerokość przejścia 2 m,
- na etapie opracowania projektu budowalnego przeprowadzić szczegółową analizę w zakresie zapewnienia niezbędnego oświetlenia naturalnego dla pomieszczeń mieszkalnych w budynku przy ul. Strzeleckiej nr 4 (dz. nr 58/21),
-projektowany budynek kompozycyjnie dostosować do budynku przy ul. Strzeleckiej 3, a w szczególności w zakresie wysokości kondygnacji i podziałów kompozycyjnych elewacji frontowej,
- dopuszcza się wypuszczenie takich stałych elementów jak okapy, gzymsy czy rury spustowe, nie więcej niż 0,30 m poza obowiązującą linię zabudowy za zgodą właściwego zarządcy drogi ul. Strzeleckiej oraz poza nieprzekraczalne linie zabudowy za zgodą właściciela terenu,
- nie dopuszczę się możliwości wysunięcia poza wyznaczone obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy takich stałych elementów budynku jak balkony, werandy,  wykusze, zadaszenia, schody zewnętrzne czy rampy,
- miejsca do gromadzenia odpadów stałych projektować jako wyodrębnione pomieszczenie w budynku. Dopuszcza się możliwość wykorzystania miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych w rejonie aktualnie na to przeznaczonym na działce nr 58/28,
- dopuszcza się możliwość przebudowy budynku i urządzeń technicznych wymiennikowni. Przebudowę należy wykonać w porozumieniu z Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu,
- należy zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie planowanej inwestycji,
- obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy zaprojektować i wybudować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych i warunków użytkowych oraz innych wymienionych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane,
b)       Ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- w razie odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych związanych z planowaną inwestycją przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, osoby wykonujące roboty budowlane obowiązane są wstrzymać wszelkie roboty, mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot. Zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, a jeśli nie jest to możliwe, Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
c)       Obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- przez działkę nr 58/28 przebiega infrastruktura techniczna, którą należy przełożyć lub zapewnić do niej odpowiedni dostęp dla gestorów sieci,
- zaopatrzenie w energię elektryczną- z istniejącej sieci wg warunków technicznych wydanych przez Koncern Energetyczny ENERGA Region Energetyczny Kołobrzeg,
- odprowadzenie wód opadowych- do sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowanej wg warunków wydanych przez Wydział Komunalny Urzędu Miasta Kołobrzeg,
- zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków z istniejącej sieci wg warunków technicznych wydanych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kołobrzegu,
- zaopatrzenie w gaz- z istniejącej sieci wg warunków określonych przez Zakład Gazowniczy w Koszalinie,
- dojście i dojazd do działki oraz do budynku- od ul. Strzeleckiej. Miejsce zjazdu należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi tj. Wydziałem Komunalnym- Referatem Drogowym tut. Urzędu.


Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04