Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:17705

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Stary Borek

Ulica:Stary Borek

Cena: 140 000 PLN

Cena za m²: 108 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:1300 m²

Typ:budowlana

Gaz:do 100m

Forma własności:własność

Woda:do 100m

Droga dojazdowa:asfaltowa

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Opis oferty

Działka budowlana o pow. 1.300 m2 położona w miejscowości Stary Borek koło Kołobrzegu.
Działka częściowo jest ogrodzona.
Uzbrojenie na działce woda i kanalizacja. Prąd i gaz w terenie obok.
Istnieje możliwość kupna sąsiedniej działki o pow. 1.400 m2.
Grunt własność.
Plan zagospodarowania dla działki :
Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem C12a RM/U i  C12b RM/U obowiązują następujące ustalenia:
 
1) przeznaczenie terenu: a) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i ogrodniczym, b) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usługowa związana z działalnością gospodarczą;
2) zasady zagospodarowania terenu: a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwoleniem na budowę; zabudowa gospodarczo-garażowa w tylnej części działki, b) dopuszcza się rozbudowę oraz budowę nowych budynków zgodnie z warunkami zawartymi poniżej i rysunkiem planu miejscowego;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu miejscowego - frontowa nieprzekraczalna 5,0 m i 10,0 m od linii rozgraniczającej przyległej drogi i tylna dla jednostki C12b RM/U 60,0 m od linii rozgraniczającej przyległej drogi, b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 25%, c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki - 60%, d) wysokość zabudowy - dla budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysokość kalenicy głównej - do 9,0 m; dla budynku usługowego wysokość do 5,0 m, e) geometria dachu budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30o do 50o, kalenica główna o długości min. 50% długości dłuższej osi budynku i równoległa do niej; dla zabudowy usługowej dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20o do 35o, f) zabudowę garażową i gospodarczą, ogrodzenie działki oraz kolorystykę budynków i pokrycia dachowego (dachów stromych) należy wykonać zgodnie z 7 ustaleń planu miejscowego;
4) zasady ochrony środowiska i przyrody: a) obowiązuje zachowanie starego drzewostanu o ile jego wycięcie nie wynika z przepisów odrębnych, b) część terenu zgodnie z rysunkiem planu miejscowego znajduje się w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 9 ustaleń planu miejscowego;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: a) część obszaru znajduje się w projektowanej strefie B ochrony konserwatorskiej obejmującej obszar ochrony układów przestrzennych lub ich fragmentów, w obrębie których czytelne jest historyczne rozplanowanie oraz zabudowa o lokalnych wartościach kulturowych. Obowiązują uwarunkowania zawarte w 10 ust. 3 ustaleń planu miejscowego, b) w obrębie jednostki znajdują się budynki o wartościach zabytkowych proponowane do objęcia ochroną ustaleniami planu. Wykaz budynków oraz warunki ochrony zawarte są w 10 ustaleń planu miejscowego;
6) zasady ochrony według przepisów odrębnych - jednostka znajduje się w obszarze oraz terenie górniczym Kołobrzeg II utworzonym dla złoża leczniczych wód mineralnych. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 9 ustaleń planu miejscowego;
7) zasady i warunki podziału nieruchomości - podział zgodnie z 11 ustaleń planu miejscowego;
8) zasady obsługi komunikacyjnej: a) dojazd z przyległych dróg, b) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych samochodów zgodnie z 15 ustaleń planu miejscowego;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 52 Poz. 1900
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0% dla terenu, dla którego ustalenia w zmienionym i aktualnym planie są tożsame, dla pozostałego terenu 30%.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04