Szczegóły oferty

Działka na sprzedaż

Numer oferty:17383

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Zieleniewo

Cena: 119 000 PLN

Cena za m²: 30 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:3903 m²

Forma własności:własność

Opis oferty

Działka gruntu położona w obrębie terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem D20 RM, dla którego obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym z dopuszczeniem agroturystyki;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza związana z gospodarstwem i agroturystyką;
b) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca; w tylnej części działki dopuszcza się zabudowę gospodarczą i garażową;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu:
- 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą 72KDD;
- 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogami: 73KDW i 97KDW;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki 15%;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki 70%;
d) wysokość zabudowy mieszkaniowej do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w poddaszu użytkowym), wysokość kalenicy głównej do 9,0 m; kalenica o długości minimum 50% długości ściany frontowej; zabudowa gospodarcza i techniczna o wys. do 7,0 m;
e) geometria dachu zabudowy mieszkaniowej dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 35o do 50o; pozostała zabudowa dach zgodnie z potrzebami technologicznymi - wysokość kalenicy do 7,0 m, dach dwuspadowy;
f) zabudowę garażową, ogrodzenie działki oraz kolorystykę budynków i pokrycia dachowego (dachów stromych) należy wykonać zgodnie z 7 ustaleń planu;
4) zasady ochrony środowiska nie występują;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w obrębie terenu występuje strefa W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych; obowiązują warunki ochrony zgodnie z 10 ustaleń planu;
6) zasady ochrony według przepisów odrębnych teren znajduje się w obrębie obszaru i terenu górniczego Kołobrzeg II. Obowiązują warunki ochrony zawarte w 9 ustaleń planu;
7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek 2500 m2;
8) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z przyległych dróg;
b) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych samochodów zgodnie z 15 ustaleń planu;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną podłączenie istniejące; dodatkowe zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30,0%.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych. Jednocześnie masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 352 82 04

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04