Tagi

Szczegóły oferty

Udostępnij

Działka na sprzedaż

Numer oferty:15167

Powiat:kołobrzeski

Gmina:Kołobrzeg

Miasto:Budzistowo

Ulica:Topolowa

Cena: 350 000 PLN

Cena za m²: 234 PLN

Informacje podstawowe:

Powierzchnia:1495 m²

Typ:budowlana

Forma własności:własność

Droga dojazdowa:kostka

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Opis oferty

Niezabudowana działka gruntu położona na terenie funkcjonalnym oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr L/336/10 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r.) symbolem B5 MN, dla którego obowiązują m.in. następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa wolnostojąca, garaż wbudowany, wolnostojący lub połączony z budynkiem gospodarczym; w tylnej części działki dopuszcza się zabudowę gospodarczo-garażową;
b) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy i zagospodarowanie terenu zrealizowanych zgodnie z pozwoleniem na budowę, dla terenów niezabudowanych lub w przypadku budowy realizacja zgodnie z warunkami zawartymi poniżej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu - obowiązująca - w przypadku ściany frontowej budynku - 6,0 i 7,5 m od linii rozgraniczającej z drogą gminną i 10,0 m od linii rozgraniczającej z drogą powiatową;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: 25%; dla istniejącej zabudowy dopuszcza się jej zwiększenie do 25%;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki lub terenu 60%; dla istniejącej zabudowy - dopuszcza się jej pomniejszenie o wielkość dopuszczonej rozbudowy;
d) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), wysokość kalenicy głównej - do 9,0 m;
e) geometria dachu: dach stromy, dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30o do 50o; kalenica o długości min. 50 % długości ściany frontowej;
f) zabudowę garażową i gospodarczą, ogrodzenie działki oraz kolorystykę budynków i pokrycia dachowego (dachów stromych) należy wykonać zgodnie z 7 ustaleń planu;
4) zasady ochrony środowiska - nie występują;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie występują;
6) zasady ochrony według przepisów odrębnych - teren znajduje się w obszarze i terenie górniczym "Kołobrzeg II" utworzonym dla złoża leczniczych wód mineralnych. Obowiązują uwarunkowania zawarte w 9 ustaleń planu;
7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) min. powierzchnia wydzielanych nowych działek - 1000 m;
b) min. szerokość granicy frontowej nowych działek - 25,0 m;
8) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z przyległych dróg;
b) należy zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych samochodów zgodnie z 15 ustaleń planu;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną - podłączenie istniejące i dla nowych budynków zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych - ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%.
Na terenie działki - w jej granicach, znajdują się drzewa, w większości brzozy. Teren działki ogrodzony.
Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta z niewielkim ścięciem jednego z narożników.
Termin przeniesienia własności nieruchomości: po zapłacie całości ceny.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Villa

Kontakt w sprawie oferty

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Dane kontaktowe agenta

Villa Nieruchomości Kołobrzeg

Numer licencji: 5115

Dane kontaktowe agenta - Ikona telefonu

Tel.: +48 94 351 17 41

jakubowski@villa-nieruchomosci.pl

Udostępnij
+48 94 352 82 04